Повноваження

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

XXIV СКЛИКАННЯ

СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від 18.02.04 №18/15  

Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів

 
Розглянувши пропозиції районних у місті рад, постійних комісій, управлінь міської ради, ґрунтуючись на попередню практику роботи, виходячи з вимог та положень Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Узяти до уваги обсяги і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів, які встановлені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" і не належать до тих, що визначаються міською радою (додаток І).
2. Визначити обсяг і межі повноважень районних у місті рад (додаток 2).
3. Визначити обсяг і межі повноважень виконавчих органів районних у місті рад (додаток 3).
4. Відзначити:
- обсяг повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів, визначений цим рішенням, не може змінюватись міською радою без згоди районних у місті рад протягом цього скликання,
- обсяг повноважень конкретної районної у місті ради та її виконавчих органів, визначений цим рішенням, може змінюватись, доповнюватись міською радою протягом цього скликання за пропозицією цієї районної у місті ради, а також за пропозицією міського голови, депутатів, постійних комісій, виконавчого комітету міської ради, виходячи з подальшої практики роботи, особливостей району та на засадах інших аргументованих причин за узгодженням з конкретною районною у місті радою.
5 Доручити виконкому міської ради своїми рішеннями встановлювати механізми та порядок реалізації повноважень виконавчих органів районних у місті рад, виходячи з вимог та положень цього рішення.
6 Увести в практику роботи систематичне інформування міської ради на її сесіях та виконавчого комітету на Його засіданнях з боку, відповідно, районних у місті рад та їх виконавчих комітетів про виконання цього рішення.
7. Доручити постійним комісіям міської ради не менше ніж один раз на півріччя проводити аналіз виконання цього рішення за напрямками роботи, в тому числі на спільних засіданнях з відповідними постійними комісіями районних у місті рад.
8. Рішення міської ради від 23.12.98 № 2 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів" визнати таким, що втратило чинність.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Костюченка С.М. та першого заступника міського голови Крупського А.Ф.
Міський голова                                                                                    І.І. Куліченко
 

Додаток 1 до рішення міської ради

ОБСЯГИ І МЕЖІ ПОВНОВАЖЕНЬ

районних у місті рад та їх виконавчих органів,

яга встановлені Законом України

"Про місцеве самоврядування в Україні"

і не належать до тих, що визначаються міською радою

  1. Статус районних у місті рад Районні у місті ради (далі - районні ради, райради) є складовою частиною системи місцевого самоврядування міста. Строк повноважень районних рад - чотири роки. Районні ради с юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, рахунки в районних управліннях Державного казначейства. Фінансовою основою районних рад є доходи бюджетів районів у місті та інші кошти, передбачені чинним законодавством. Районні ради утворюють свої виконавчі та інші органи та обирають голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого комітету. Рішення райради, розпорядження голови райради, рішення виконавчого комітету райради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території району органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території району. Районні ради та їх виконавчі органи формують, затверджують, виконують бюджети районів у місті та контролюють їх виконання, а також здійснюють інші повноваження, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі - Закон) та Бюджетним кодексом України, в обсягах і межах, що визначаються міською радою. 2. Виключна компетенція районних рад Виключно на пленарних засіданнях районної ради вирішуються такі питання: 1) обрання голови районної ради з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням; 2) затвердження Регламенту ради; 3) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій; 4) утворення за пропозицією голови районної ради виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск; 5) обрання заступника голови районної ради за поданням голови райради; 6) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання, 7) заснування засобів масової інформації ради, призначення і звільнення їх керівників; 8) заслуховування звіту голови і заступника голови районної ради; 9) звільнення з посади голови райради та заступника голови райради у встановленому порядку; 10) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів райраду та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує; 11) заслуховування повідомлень депутатів райради про роботу в раді, виконання ними доручень ради; 12) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах; 13) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата райради в порядку, встановленому Законом; 14) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням райради, прийнятим у межах її повноважень; 15) визначення відповідно до законодавства кількісного складу ради; 16) прийняття відповідно до законодавства рішення про проведення місцевого референдуму. 3. Сесія районної ради Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія райради складається з пленарних засідань ради, а також засідань її постійних комісій. Сесії райради скликаються головою райради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. Інші умови та засади проведення сесій райради визначаються ст. 46 Закону. 4. Голова районної ради Голова райради обирається районною радою з числа її депутатів і виконує свої обов'язки до обрання голови райради нового скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ст. 55 Закону. Голова райради працює у раді на постійній основі та: 1) очолює виконавчий комітет районної ради; 2) призначає на посаду та звільняє з посади керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів райради, узгоджує призначення на посаду керівників підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста та знаходяться на території району; 3) здійснює керівництво апаратом райради та її виконавчого комітету, 4) є розпорядником бюджетних коштів, які виділяються на утримання ради та її виконавчого комітету, і використовує їх лише за призначенням, визначеним радою; 5) за рішенням районної ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади району у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів. 5. Заступник голови районної ради Заступник голови райради обирається райрадою з числа її депутатів за поданням голови райради і здійснює свої . повноваження до обрання заступника голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ст. 56 Закону. Заступник голови ради працює у раді на постійній основі. Заступник голови ради в разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин здійснює повноваження голови районної ради. 6. Органи районної ради 6.1. Органами районної ради є постійні комісії, що обираються з числа депутатів райради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради, його заступник. Інші питання організаційної роботи та межі повноважень постійних комісій визначаються ст. 47 Закону. 6.2. Виконавчими органами районної ради є виконавчий комітет, відділи, управління та інші створювані радою виконавчі органи. а) Виконавчий комітет районної ради утворюється райрадою на строк її повноважень. Кількісний склад виконавчого комітету визначається райрадою. Персональний склад виконавчого комітету райради затверджується радою за пропозицією голови райради. Виконавчий комітет райради утворюється у складі голови районної ради, заступника голови районної ради, заступника (заступників) голови райради з питань діяльності виконавчих органів райради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. До складу виконавчого комітету райради не можуть входити депутати цієї ради, крім голови райради та заступника голови райради, Основною формою роботи виконавчого комітету райради є його засідання, які скликаються головою райради, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником голови райради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Інші засади діяльності і повноваження виконкому райради визначаються ст.ст. 51-53 Закону, крім ч. З ст. 52. б) Відділи, управління та інші виконавчі органи райради. Райрада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів районної ради, у межах, визначених цим рішенням. Інші засади діяльності і повноваження виконавчих органів райрад визначаються ст. 54 Закону. 7. Акти органів та посадових осіб районних рад Райрада в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення райради приймаються на її пленарних засіданнях більшістю голосів депутатів від загального складу, крім випадків, передбачених Законом, і підписуються головою райради, крім випадків, передбачених ст. 46 Закону. Виконавчий комітет райради в межах своїх повноважень приймає рішення на його засіданнях більшістю голосів від загального складу виконкому, які підписуються головою райради (заступником голови райради). Голова райради у межах своїх повноважень видає розпорядження. Інші умови прийняття актів визначаються ст. 59 Закону. 8. Комунальна власність та бюджет Районні ради мають право: 1) вносити пропозиції про передачу або придбання у комунальну власність територіальної громади міста підприємств, організацій та установ, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності; 2) здійснювати відповідно до Закону контроль за дотриманням зобов'язань щодо платежів до бюджету району в місті на підприємствах і в організаціях незалежно від форми власності у встановленому порядку; 3) сприяти здійсненню інвестиційної діяльності на території району у встановленому порядку. Райради самостійно розробляють, затверджують і виконують бюджети районів у місті у встановленому порядку. Райради та їх виконавчі органи самостійно розпоряджаються коштами бюджетів районів у місті, визначають напрямки їх використання. Доходи, додатково одержані в процесі виконання бюджету району у місті, використовуються відповідно до Бюджетного кодексу України та іншого законодавства, що регулює бюджетний процес. Інші засади та умови щодо вирішення питань бюджету визначаються Бюджетним кодексом України та регулюються відповідними рішеннями міської ради. 9. Райради та їх голови мають право звертатися до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, інших районних та міської і обласної рад, підприємств, установ та організацій, які обмежують права районних територіальних громад, повноваження райрад та їх посадових осіб.

ОБСЯГИ І МЕЖІ ПОВНОВАЖЕНЬ

районних у місті рад, що визначені міською радою

Повноваження районних у місті рад визначаються виходячи із законодавчих положень щодо статусу районних у місті рад як складової частини системи місцевого самоврядування в місті. Районні у місті ради (далі - районні ради, райради) розглядають і вирішують питання, віднесені Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі - Закон), іншими законами до їх відання, а також визначені міською радою. І. Районні ради розробляють пропозиції для розгляду міського радою у встановленому порядку: 1) про удосконалення діяльності підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста та розташовані на території району; 2) про організацію проведення перевірок на підприємствах, в організаціях та установах, що не перебувають у комунальній власності, з питань делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень органів виконавчої влади, 3) про затвердження міських програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, щодо об'єктів, розташованих на території району; 4) про доцільність, порядок та умови приватизації об'єктів права комунальної власності, які розташовані на території району; 5) про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів міського значення, а також про скасування такого дозволу; 6) про організацію території і об'єктів природно-заповідного фонду міського значення, що підлягають особливій охороні; 7) про вирішення питань у встановленому порядку щодо визначення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність; 8) про розміщення на території району нових об'єктів у встановленому порядку; 9) про створення районних підрозділів міліції, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету та бюджету району у місті, затвердження і звільнення керівників цих підрозділів та дільничних інспекторів у разі прийняття закону з цього питання; 10) про створення спеціальних вільних та інших зон, зміни у статусі цих зон; 11) інші пропозиції з питань, що віднесені до компетенції міської ради законодавством, з урахуванням загальноміських інтересів за ініціативою райрад та їх посадових осіб і виконавчих органів. II. Районні ради приймають рішення у встановленому порядку: 1) про затвердження структури виконавчих органів райради, загальної чисельності апарату райради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання, утворення, реорганізацію, ліквідацію відділів, управлінь та інших виконавчих органів райради за напрямками і в межах повноважень, визначених міською радою для виконавчих органів райрад; 2) про обрання заступника (заступників) голови райради; . 3) про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань та вихід з них на підставах погодження з міською радою; 4) про затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування як складових частин відповідних загальноміських програм; 5) про затвердження бюджету району у місті, внесення змін до нього, затвердження звіту про його виконання, виходячи з доходів: - фіксований податок на доходи фізичних осіб від підприємницької діяльності; - плата за реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності до 01.07.04; - плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності; - єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва; - державне мито; - плата за користування надрами; - податок на промисел; - місцеві податки і збори; - фіксований сільськогосподарський податок; - адміністративні штрафи та інші санкції; - інші надходження, передбачені Законом; - власні надходження бюджетних установ. Розміри відрахувань від платежів плати за землю визначаються щорічно рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний рік. 6) про отримання у фінансово-кредитних установах короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду бюджету району у місті; 7) про заслуховування повідомлень керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на території району, порушення перед відповідними органами вищого рівня питання про звільнення з посади керівників цих органів в установленому порядку; 8) про встановлення правил з питань благоустрою території району, забезпечення чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність у межах відповідних рішень міської ради, 9) про питання боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями у межах відповідних рішень міської ради; 10) на підставі затвердженого міською радою Положення про органи територіальної самоорганізації населення міста; - про дозвіл за ініціативою жителів району створювати будинкові, вуличні, квартальні комітети та інші органи територіальної самоорганізації населення; - про наділення органів територіальної самоорганізації населення частиною повноважень районної ради та її виконавчих органів, виділення їм відповідних коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів; - про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення району; 11) про прийняття Статуту територіальної громади району в установленому порядку; 12) про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади району; 13) про надання земельних ділянок в короткострокову оренду під індивідуальні городи на один рік без права капітального будівництва на підставі висновку ГоловАПУ міської ради; 14) про перерозподіл розмірів суміжних земельних ділянок приватного жилого сектора (за умови, що вони не перебувають у власності чи документально оформленому користуванні фізичних осіб) без їх збільшення за рахунок вільних земель, 15) про вирішення земельних спорів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, 16) про організацію громадського контролю за використанням та охороною земель; 17) про здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель, додержанням земельного та екологічного законодавства; 18) про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) використання земель громадянами і юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства, 19) про інформування населення щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок; 20) про вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до законодавства України та рішень міської ради; 21) про повернення самовільно зайнятих земельних ділянок та звернення до судових органів з позовами про повернення самовільно зайнятих земельних ділянок.

ОБСЯГИ І МЕЖІ ПОВНОВАЖЕНЬ

виконавчих органів районних у місті рад

І. Статус виконавчих органів районних у місті рад Виконавчі органи районних у місті рад (далі - районних рад) створюються райрадами, є підконтрольними і підзвітними їм. Виконавчими органами районних рад с виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані райрадами виконавчі органи Виконавчий комітет райради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі - Закон) до відання виконавчих органів районної ради у межах і обсягах повноважень, визначених міською радою Відділи, управління та інші виконавчі органи райрад можуть створюватись дія здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міської ради у межах і обсягах повноважень, визначених міською радою II. Повноваження виконавчих органів районних рад У сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку: 1) готують проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань самоврядування, подають їх на затвердження райради після узгодження з виконавчим комітетом міської ради, організовують їх виконання, подають райраді звіти про хід і результати виконання цих програм; 2) забезпечують збалансований економічний та соціальний розвиток території району як складової частини міста; 3) забезпечують складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком території району, виходячи з потреб територіальної громади району та загальноміських інтересів; 4) попередньо розглядають плани використання природних ресурсів місцевого значення на території району, пропозиції щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, вносять до виконавчого комітету міської ради пропозиції з цих питань; 5) подають до міської ради необхідні показники та вносять пропозиції до програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також до планів підприємств, установ та організація незалежно від форм власності, розташованих на території району, з питань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території району, задоволенням потреб населення, враховуючи загальноміські інтереси; 6) залучають на договірних засадах підприємства, установи та організації незалежно від форм власності до участі у комплексному соціально-економічному та культурному розвитку району за умови координації цієї роботи виконавчим комітетом міської ради; 7) розміщують на договірних засадах замовлення на виробництво продукції, виконання робіт (послуг) на підприємствах, в установах та організаціях за узгодженням з виконавчим комітетом міської ради; 8) здійснюють реєстрацію договорів купівлі-продажу об'єктів згідно з частиною 5 статті 23 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)". У галузі бюджету, фінансів і цін: 1) складають проект бюджету району у місті, подають його на затвердження районної ради, забезпечують виконання бюджету, щоквартально подають раді письмові звіти про хід і результати виконання бюджету, готують і подають до виконавчого комітету міської ради необхідні фінансові показники щодо складання бюджету району у місті і міського бюджету; 2) встановлюють за узгодженим рішенням районної ради порядок використання коштів; 3) здійснюють в установленому порядку фінансування видатків з бюджету району у місті; 4) об'єднують за узгодженням з виконавчим комітетом міської ради на договірних засадах кошти бюджету району у місті та міського бюджету через субвенції відповідно до ст.ст. 104, 106, 107 Бюджетного кодексу України для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ і організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад районів та міста. Щодо управління комунальною власністю: 1) здійснюють контроль за використанням прибутків підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста, які знаходяться на території району; 2) заслуховують звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста, які знаходяться на території району; 3) звертаються до органу, що здійснив державну реєстрацію прав на нерухоме майно, із заявою про взяття на облік безхазяйних нерухомих речей; 4) у порядку, встановленому цивільним законодавством, за умови попереднього погодження комітетом комунальної власності міської ради звертаються до суду про передачу у комунальну власність безхазяйних нерухомих речей; 5) звертаються до суду із заявами про визнання спадщини відумерлою. У галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку: 1) управляють в установленому міською радою порядку об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, які знаходяться на території району; 2) ведуть облік громадян, яга відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, розподіляють та надають відповідно до законодавства житло, що належить до комунальної власності територіальної громади міста; 3) сприяють розширенню житлового будівництва, надають громадянам, які мають потребу в житлі, допомогу в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла; надають допомогу власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті; сприяють створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків; 4) здійснюють контроль за діяльністю стоянок автомобільного транспорту у спосіб та у межах, встановлених виконавчим комітетом міської ради; 5) забезпечують соціально-культурні заклади, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, які знаходяться на території району, паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; 6) організовують благоустрій території району, залучають на договірних засадах з цією метою кошти, трудові і матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також благодійні надходження; здійснюють контроль за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян; 7) сприяють розвитку всіх форм торгівлі на території району, 8) забезпечують утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорону у межах, встановлених виконавчим комітетом міської ради; 9) залучають за узгодженням з виконавчим комітетом міської ради на договірних засадах підприємства, установи та організації до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку, 10) видають ордери на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій, розташованих на території району, в порядку, встановленому чинним законодавством, видають охоронні свідоцтва (броню) на житлові приміщення; 11) за узгодженням з виконавчим комітетом міської ради ведуть облік нежитлових приміщень на території району незалежно від форм власності, вносять пропозиції їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади району, 12) попередньо погоджують відкриття торговельних об'єктів; 13) готують пропозиції щодо ліквідації підприємств торгівлі, робота яких не відповідає вимогам чинного законодавства; 14) здійснюють реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності в порядку, визначеному виконкомом міської ради; 15) здійснюють реєстрацію об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних, гаражних кооперативів, садових та городніх товариств; 16) встановлюють за погодженням з власником зручний для населення режим роботи розташованих на території району підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності, 17) приймають рішення про включення квартир до числа службових та виключення їх з числа службових; 18) розподіляють житлові площі повторного заселення, 19) приймають рішення щодо визнання будинків району непридатними для проживання чи аварійними; 20) при відповідних видатках з бюджетів районів у місті на капітальний ремонт житлового фонду місцевих рад та житлово-будівельних кооперативів проводять тендерні торги щодо закупівлі відповідних послуг підрядних організацій, здійснюють технічний нагляд за виконанням робіт відповідно до проектної документації, перевіряють та підписують форми на виконані роботи. У галузі будівництва: 1) організовують за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництво, реконструкцію і ремонт об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, а також шляхів на території району; 2) виконують або делегують на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) функції замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності відповідно до умов, встановлених виконавчим комітетом міської ради; 3) залучають на договірних засадах відповідно до загальноміських програм підприємства, установи та організації незалежно від форм власності до участі у розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування; 4) приймають в експлуатацію закінчені будівництвом об'єкти, які не є державною формою власності, у порядку, встановленому виконавчим комітетом міської ради з урахуванням вимог ДБН А.3-1-3-94 та розпорядження голови облдержадміністрації від 21.05.01 № 197-р, зокрема: - системи опалення, водопостачання, газопостачання, силові та слабкострумні системи, які забезпечують функціонування основної технології, які переобладнано без зміни технічних параметрів; - садибні одно-, двоквартирні житлові будинки з кількістю наземних поверхів до двох включно (не враховуючи мансарди); - дачні будинки (або будинки на садових ділянках) з вищезазначеними параметрами, що мають підвальні приміщення та господарські споруди, за умови оформлення документів, що встановлюють права користування землею, в установленому, порядку; - одноповерхові павільйони закладів торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування (при площі забудови в межах 30 кв.м), спорудження яких не пов'язане із знесенням існуючих інших споруд чи виносом існуючих підземних комунікацій, за умови оформлення документів, що встановлюють права користування землею, в установленому порядку; - автономні котельні (дахові, вбудовані, прибудовані) загальною потужністю до 200 кВт; - улаштування в існуючих садибних житлових будинках систем опалення, еквівалентна потужність яких не перевищує 50 кВт; - гаражі на 1-2 бокси для індивідуальних легкових автомобілів, що розташовуються в межах ділянок, де немає потреби в знесенні (перенесенні) інших споруд чи комунікацій, - без підключення до мереж водопостачання, каналізації, газопостачання, за умови оформлення документів, що встановлюють права користування землею, в установленому порядку; - малі архітектурні форми за умови оформлення документів, що встановлюють права користування землею, в установленому порядку; 5) надають дозвіл при наявності висновку ГоловАПУ міської ради: - на будівництво прибудов, надбудов, господарських будівель, гаражів, виконання капітальних ремонтів та реконструкцій, будівництво нових жилих будинків замість непридатних для проживання чи невеликих за розміром в приватному житловому фонді за умови, що зазначені будівлі не виходять за межі земельних ділянок, що перебувають у власності чи користуванні громадян і документи, що встановлюють право на користування цими земельними ділянками належно оформлені; - на внутрішнє переоснащення, перепланування жилих та нежилих приміщень у жилих будинках незалежно від форм власності та підвідомчої належності будинку; - на обладнання в установленому порядку майданчиків для відпочинку, спортивних, дитячих майданчиків, майданчиків для вигулу собак та інших елементів благоустрою без права будь-якого комерційного використання таких об'єктів; 6) звертаються в господарські та районні суди з позовами про знесення самочинного будівництва фізичними та юридичними особами; 7) звертаються в господарські та районні суди з - позовами про безоплатне вилучення та зарахування до фонду районної ради об'єктів самочинного будівництва. У сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту: 1) управляють закладами освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, що належать територіальній громаді міста, які знаходяться на території району, у визначеному міською радою порядку; 2) забезпечують здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; створюють необхідні умови для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів; сприяють діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій на основі загальноміської роботи з цих питань; 3) створюють при загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності територіальної громади міста, які знаходяться на території району, фонд загальнообов'язкового навчання за рахунок коштів бюджету району у місті, залучених з цією метою на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також благодійних надходжень, інших джерел; здійснюють контроль за використанням коштів цього фонду за призначенням; 4) організовують медичне обслуговування та харчування у закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, що належать територіальній громаді міста, ям знаходяться на території району; 5) організовують облік дітей дошкільного та шкільного віку в установленому порядку; 6) надають допомогу випускникам шкіл у працевлаштуванні; 7) забезпечують в установленому порядку школярів, які навчаються в державних і комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками, створюють умови для самоосвіти. У сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища: 1) готують на розгляд районної ради матеріали відповідно до повноважень, які визначені районним радам (додаток 2); 2) звертаються в суди з позовами про вирішення земельних спорів з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян; 3) беруть участь у виконанні необхідних дій щодо звільнення та вилучення земельних ділянок; 4) вносять пропозиції про вдосконалення системи взаємодії щодо здійснення контролю за використанням та охороною земель, організовують самоврядний контроль за використанням та охороною земель. У сфері соціального захисту населення: 1) встановлюють за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткові до встановлених законодавством гарантії соціального захисту населення; 2) вирішують за дорученням виконавчого комітету міської ради питання про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім'ям у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; 3) організовують для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів будинки-інтернати, побутове обслуговування, продаж товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатне харчування у рамках загальноміських програм; 4) вирішують питання про надання за рахунок бюджету району у місті ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян, надають допомогу на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством; 5) надають відповідно до законодавства одноразову допомогу громадянам, які постраждали від стихійного лиха; 6) вирішують відповідно до законодавства питання про надання компенсації і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством, у межах загальноміських програм; 7) організовують проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, які знаходяться на території району, а також за договорами - на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності; 8) беруть участь у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на території району; 9) встановлюють відповідно до законодавства розміри і порядок виплати щомісячної допомоги особам, що здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду. У галузі оборонної роботи: 1) забезпечують в установленому порядку доведення до відома підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення, наказу військового комісара про оголошення мобілізації; 2) бронюють відповідно до доручень виконавчого комітету міської ради робочі місця для військовозобов'язаних на підприємствах, в установах та організаціях; 3) організовують та беруть участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною на території району; 4) здійснюють заходи щодо військово-патріотичного виховання населення. Щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян: 1) вносять подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення районних рад і їх виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень; 2) звертаються до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади району, в також повноваження органів та посадових осіб районної ради; 3) забезпечують вимоги законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснюють контроль за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності; 4) вживають у разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій необхідних заходів щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ і організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей на підставі відповідних доручень виконавчого комітету міської ради; 5) здійснюють контроль за забезпеченням громадського порядку при проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів на території району; 6) утворюють адміністративні комісії; 7) розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: - порушення правил користування енергією чи газом у побуті, ст. 103 КУпАП; - порушення правил боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами, ст. 105 КУпАП; - порушення порядку взяття на облік та строків заселення житлових будинків і житлових приміщень, ст. 149 КУпАП; - порушення правил користування житловими будинками і житловими приміщеннями, ст. 150 КУпДП; - самоправне зайняття житлового приміщення, ст. 151 КУпАП; - порушення правил благоустрою території міста, ст. 152 КУпАП; - знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів озеленення, ст. 153 КУпАП; - порушення правил утримання собак і котів, ст. 154 КУпАП; - порушення порядку проведення розрахунків із споживачами, ст. 155 КУпАП; - порушення правил торгівлі на ринках, ст. 159 КУпАП; - розпивання спиртних напоїв на виробництві, ст. 179 КУпАП; - заняття проституцією, ст. 181 КУпАП; - порушення тиші в громадських місцях, ст. 182 КУпАП; - самоуправство, ст. 186 КУпАП Перелік правопорушень, за вчинення яких уповноважені посадові особи районних у місті рад мають право на складання протоколів про адміністративні правопорушення; -ст. 103', ст. 103', ст. 104, ст. 105, ст. 149, ст. 150, ст. 151, ст. 152, ст. 153, ст. 154, ст. 156, ст. 159, ст. 160, ст. 160' КУпАП; 8) вчиняють нотаріальні дії з питань, віднесених Законом до їх відання, реєструють акти громадянського стану, 9) здійснюють в установленому порядку державну реєстрацію підприємств та інших суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території району, а також положень про організації орендарів; 10) реєструють в установленому порядку органи територіальної самоорганізації населення району, які створюються і діють відповідно до законодавства; 11) сприяють органам внутрішніх справ у забезпеченні на території району правил паспортної системи; 12) вирішують спільно з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України питання щодо створення належних умов для служби та відпочинку особовому складу органів внутрішніх справ на підставах доручень виконавчого комітету міської ради в межах обсягу фінансування, виділеного міською радою на ці заходи. Виконавчі органи районних рад здійснюють інші повноваження, які визначаються міською радою у встановленому порядку. ІІІ. Надання пропозицій на розгляд виконавчого комітету міської ради У галузі бюджету, фінансів і цін: про встановлення тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності територіальної громади міста, які знаходяться на території району; про погодження цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності. У галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку: 1) про вирішення, питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин; 2) про встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, які знаходяться на території району; 3) про затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності; 4) про здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв'язку; 5) про прийняття рішень про скасування даного виконавчим комітетом міської ради дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства; 6) про захист прав споживачів; 7) про встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на території району підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності; 8) про надання відповідно до Закону громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату. У галузі будівництва: 1) про підготовку і подання відповідних місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови території району, іншої містобудівної документації; 2) про встановлення на території району режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність; 3) про надання відповідно до законодавства дозволу на спорудження об'єктів містобудування незалежно від форм власності; 4) про зупинення у випадках, передбачених Законом, будівництва, яке проводиться 3 Порушенням містобудівної документації і проектів окремих об'єктів, що також може заподіяти шкоду навколишньому природному середовищу; 5) про здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явиш та процесів; 6) про організацію охорони, реставрації та використати пам'яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників; 7) про видачу забудовникам архітектурно-планувальних завдань та технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію будинків і споруд, благоустрій території району та надання дозволу на проведення цих робіт. У сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту: 1) про забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому школярів; 2) про створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел; 3) про сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю; 4) про створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку; 5) про забезпечення у межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти та медичного обслуговування на території району, можливості навчання в школах державною та рідною мовою, вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національно-культурні товариства; 6) про забезпечення відповідно до Закону розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, визначення потреби та формування замовлень на кадри цих закладів, укладення договорів на підготовку спеціалістів, організацію роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів; 7) про забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення; 8) про організацію роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх; 9) про вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, утому числі сімейного типу, професійно-технічних закладах освіти та утримання за рахунок держави осіб, яга мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, у спеціальних навчальних закладах, про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з подовженим днем); 10) про вирішення питань про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об'єктами культури, фізкультури і спорту, а також визначення порядку компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах; 11) про забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання; 12) про реєстрацію відповідно до законодавства статутів (положень) розташованих на території району закладів охорони здоров'я, навчально-виховних, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності, про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я. У сфері соціального захисту населення: 1) про відведення у першочерговому порядку інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім'ям земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва; 2) про підготовку територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організацію їх виконання, 3) про забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів; ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, щодо влаштування в будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишились без піклування батьків, на вихованні в сім’ї громадян; 4) про вирішення питань про надання пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства та дитинства; 5) про вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування; 6) про здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях, а також за якістю проведення атестаті робочих місць, за умовами праці та наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах; 7) про здійснення контролю за поданням відповідно до Закону підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад); про організацію інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій всіх форм власності у працівниках; 8) про бронювання у порядку, встановленому Законом, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності робочих місць, призначених для працевлаштування осіб, які відповідно до законодавства потребують соціального захисту і не спроможні конкурувати на ринку праці, визначення нормативів таких робочих місць; про створення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, організацію професійної підготовки цих осіб, про погодження проведення ліквідації таких робочих місць, 9) про державну реєстрацію місцевих благодійних організацій і фондів, інших неприбуткових організацій. У галузі зовнішньоекономічної діяльності: 1) про укладення і забезпечення виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг; 2) про сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території району, 3) про сприяння у створенні відповідно до чинного законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об'єктів, про залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць. У галузі оборонної роботи: 1) про сприяння організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовки молоді до служби у Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів, 2) про вирішення відповідно до законодавства питань, пов'язаних з надання військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України службових приміщень і жилої площі, інших об'єктів, комунально-побутових послуг, про здійснення контролю за їх використанням, наданням послуг, 3) про сприяння організації виробництва і поставок Збройним Силам України підприємствами та організаціями, що належать до комунальної власності, замовленої продукції, послуг, енергоресурсів. Щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою: про питання щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, бульварів, мостів та інших споруд, розташованих на території району. Щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян: 1) про створення відповідно до закону міліції, що утримується за рахунок коштів бюджету району у місті, вирішення питань про чисельність працівників такої міліції, про витрати на її утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення її діяльності, створення для неї необхідних житлово-побутових умов; 2) про сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки внутрішніх справ та адвокатури на території району, 3) про вирішення відповідно до Закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів, 4) про реєстрацію у встановленому порядку місцевих об'єднань громадян. Щодо відзначення державними нагородами, відзнаками Президента України та присвоєння почесних звань України: про розгляд клопотань підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і внесення у встановленому порядку до відповідних органів виконавчої влади подання про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України та про присвоєння почесних звань України   Міський голова                                                                                                                                      І.І. Куліченко